Fork Lift

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn là người quản lý của một cửa hàng và bạn phải đặt các hộp tại chỗ và trước khi thời gian chạy ra ngoài. Quản lý thang máy của bạn với con trỏ khi bạn có hộp và bấm 'không gian' để bắt nó, làm như vậy để thả.