Forever Samurai

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hiện các kỹ năng của bạn như là một samurai trong một cuộc đấu tranh dữ dội với tất cả các loại thú vật, trong giai đoạn đầu của trò chơi sẽ dạy cho bạn để sử dụng katana.