Food Memory

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Những gì bạn sống bộ nhớ? Ejercítala một cách vui vẻ với trò chơi này, chú ý đến các cô gái đó nói với bạn những món ăn trong đồ thị ở trên nó. Hãy nhớ nơi chúng được đặt và chuẩn bị cho họ đúng.