flip out

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Dành chuột trên các hộp để làm cho họ biến mất, khi bạn nhận được vượt qua mức. Bạn sẽ ngày càng phức tạp thêm các trò chơi với hộp mới với máy bơm, vv ...