Fire Swamp

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trong các nền tảng này điều khiển một hiệp sĩ và một công chúa tùy thuộc vào các kỹ năng cần thiết tại thời điểm đó. Ông có thể sử dụng thanh kiếm để tiêu diệt kẻ thù và cô nhảy cao hơn để đạt được các mục tiêu.