ElectroArt

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Điều khiển một electron qua một kháng mạch và tránh cố gắng cắt giảm thông qua toàn bộ cuộc hành trình. Lúc đầu bạn sẽ chỉ ra rằng thành phần điện cung cấp cho bạn hoặc lấy đi số điểm.