electric dreams

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Thu thập tất cả các loại pin trước khi thời gian để di chuyển từ màn hình xong, di chuyển các hộp cẩn thận vì chúng có thể rơi trên bạn và giết bạn.