Egyptian Tale

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trả thù của các Pharaoh ác và lấy lại ngai vàng chiến đấu tất cả nô lệ của ông, ông đã sử dụng tất cả các loại đặc biệt di chuyển để hoàn thành chúng. Thu thập các kho bạn sẽ tìm thấy.