Dress Up Rush

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Jane người bạn của chúng tôi rời khách sạn để tham gia vào việc kinh doanh thời trang. Rẽ mua sắm của bạn thành một thành công tham dự khách hàng tốt nhất của bạn, cải thiện trang trí và mua các bộ sưu tập mới.