Doki and Professions

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Doki cho bạn thấy ngành nghề khác nhau và có thể mà bạn có thể chi tiêu, và mời bạn thử tìm hiểu xem bạn đang gọi điện thoại thực sự của bạn.