Digimon Data Squad

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nhiều chiến đấu, nhiều chiến đấu giữa sinh vật tuyệt vời, nhiều sét và hứng thú hơn. Kể từ khi tăng cho đến khi họ nằm xuống, các Digimon làm gì để suy nghĩ về cuộc chiến. Và ở đây sẵn sàng chạy.