Dibbles 2

Đang tải trò chơi...
Lemmings phong cách trò chơi mà trong đó bạn phải hướng dẫn Dibbles và vua nó vào lều tuyết sử dụng các kỹ năng khác nhau.