deflector

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bảo vệ hành tinh này khỏi bị tấn công bởi các tàu vẽ với những dòng chuột mà thực hiện và phá hủy bom trả cho họ. Nếu bạn có thể cung cấp cho apararecen có được chữ 'Power Ups ".