Dance Dunk

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trong trò chơi này, điều quan trọng là ở tập trung. Nhấn phím thích hợp tại thời điểm bạn chỉ dẫn, khi bạn hoàn tất, bạn có để ném vào rổ sử dụng các phím ASD.