Cover Orange Journey

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Màn hình mới của saga này của trò chơi mà mục tiêu của bạn vẫn còn để bảo vệ các cam từ các mối nguy hiểm khác nhau của mỗi cấp.