Copter Control

Đang tải trò chơi...
điều khiển bay trực thăng và bay đích mà họ cho bạn để hoàn thành nhiệm vụ của mỗi màn hình và di chuyển đến tiếp theo.