Sara’s Cooking Tiramisu

Đang tải trò chơi...
Tìm hiểu để chuẩn bị một Tiramisu ngon sau từng bước công thức Sara. Làm tốt để có được một điểm số tốt.