Colorsok !

Đang tải trò chơi...
Trở Chơi Hai Người

Sự miêu tả

Bạn có 23 màn hình để ăn đầu. Hãy suy nghĩ về mọi di chuyển tab của bạn để cùng nhau cặp cùng màu, các cấp độ đầu tiên là dễ dàng, nhưng những câu chuyện trở nên phức tạp.