Colliderix

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Làm cho các con số của cùng một màu sắc được chạm loại bỏ các khối gỗ một cách chính xác. Các buổi tối ít điểm hơn bạn nhận được thời gian.