cobblebot caper

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Những tên trộm đã nhập Ngân hàng thành phố Gotham chỉ Batman có thể giết chết họ. Để nhảy bấm phím dài lần, ép nó sẽ bay 2 lần và sử dụng 'a', 's', 'd' cho nét khác nhau.