Circus Zuma

Đang tải trò chơi...
Đến đó đầu tiên đến rạp xiếc loại bỏ đuôi Zuma phong cách. Sử dụng chuột để đặt ba hoặc nhiều người là như nhau, bạn có thể lựa chọn giữa hai kích vào khu vực nghỉ ngơi và do đó thay đổi sự lựa chọn của bạn.