Chicks on the Run

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Đặt gà trong máng ăn của cùng một màu sắc. Click vào một trong những bạn muốn di chuyển, nhưng chỉ có thể đạt đến nơi được miễn phí và kết nối với con đường của bạn, làm cho các kết hợp khác nhau cho đến khi đúng.