Checkers 5000

Đang tải trò chơi...
Không phải là trò chơi này của cờ đếm với 5000 chip. Nó được gọi như vậy bởi vì mặc dù cái nhìn cổ điển của nó, nó là một trò chơi rất hiện đại. Các chip di chuyển một mình!.