Cartoon Candies

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chi tiêu một thời gian vui vẻ nhận ba hoặc nhiều kẹo cùng màu để có được cùng tiêu diệt hỏi bạn trên mỗi màn hình. Nhận 'Power Ups "để đạt được dễ dàng hơn.