Cars 2 Find the Alphabets

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trong bức ảnh này từ bộ phim "Cars" cộng với xe cañeros to lớn và máy bay, có ẩn tất cả các chữ cái của bảng chữ cái và sẵn sàng để cung cấp cho họ.