Carrot Rescue

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Thu thập cà rốt diễn ra trên mỗi màn hình để di chuyển đến tiếp theo. Chọn một trong hai hướng và sức mạnh bạn cần bởi vì bạn có một số giới hạn các bức ảnh, sau đó chọn chúng với thuyền.