Captain Nutty

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Giúp sóc để thu thập tất cả các acorns bạn, có thể bắn những nguy hiểm mà bạn tìm thấy và không chạy ra khỏi khí.