Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

'Sở thích mà đột nhiên anh ta mắc Captain America để xe gì !!. Vì vậy, nhiều đến nỗi hàng đậu xe phá hủy chạy với thổi và đá. Có bao nhiêu nghĩ bạn có thể để lại tan vỡ trong một phút?!. Kiểm tra nó ra bằng cách đặt trong mắt lưới của Steve Rogers.