Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

'Sở thích mà đột nhiên anh ta mắc Captain America để xe gì !!. Vì vậy, nhiều đến nỗi hàng đậu xe phá hủy chạy với thổi và đá. Có bao nhiêu nghĩ bạn có thể để lại tan vỡ trong một phút?!. Kiểm tra nó ra bằng cách đặt trong mắt lưới của Steve Rogers.