Cannon Blast

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bảo vệ tàu của bạn từ những kẻ thù. Khi bạn đang ở gần một pháo một vòng tròn màu trắng sau đó sẽ sử dụng con trỏ lên xuống và "không gian" để bắn.