California Gold Rush

Đang tải trò chơi...
Mỏ vàng ở California để đạt được các mục tiêu của mỗi cấp. Thải ba lô của bạn bên ngoài và sử dụng các đồ tạo tác mà bạn sẽ tìm thấy trong các cửa hàng để tạo thuận lợi cho công việc của bạn.