Bug Out!

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Cùng ba hoặc nhiều lỗi cùng loài để có được điểm và di chuyển đến cấp độ tiếp theo. Click vào một trong những bạn muốn di chuyển và nhấp vào nơi bạn đi ra.