BreakFast

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Thực hiện một con đường với đường ống để có được bữa ăn sáng, làm như vậy nhấp vào "thêm một phần". Khi bạn đến báo chí "thả" và đi đến màn hình.