Big Bad Fly

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nhận cùng ba viên ngọc làm cho di chuyển các mảnh bay phiền hay phá vỡ những viên gạch. Trong mỗi màn hình mới sẽ có nhiều miếng mà sẽ cản trở bạn.