Bed and Breakfast 2

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chạy một phản ứng cho khách hàng của bạn để họ được hạnh phúc của khách sạn. Với số tiền bạn kiếm được bạn có thể mua các dịch vụ mới và thuê nhân viên.