Beauty Resort 3

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

bạn của chúng tôi đã mở một spa và muốn tiếp tục mở rộng trên toàn thế giới để đến Hollywood. Hãy điều trị bạn hỏi khách hàng của bạn để đi mua thiết bị mới.