beat the meter

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Đo sự kiên nhẫn của bạn làm việc tại một trạm xăng. Khi bạn nhận được một chiếc xe đặt mình vào nhà cung cấp của bạn và trả về có khi nó là về để đạt được 10 pounds, nhưng xăng sẽ giảm và mất một cuộc sống.