Bar 1664

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Đặt mình vào vị trí của một người bồi bàn và thu thập tất cả các tấm bia và đế lót ly bạn nhìn thấy. Không có gạt tàn thuốc và thu thập bụi bẩn vì bạn sẽ rơi.