BananaBarrage

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Để kiếm được điểm kiểm soát sức mạnh của Donkey Kong với 'Space' và giải quyết các con trỏ, đặt chuối.