Banana Dash

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Giúp con khỉ nhỏ để tiếp cận dòng kết thúc trong thời hạn của mỗi cấp. Sử dụng các phím mũi tên để chỉ đạo và "không gian" để thiết lập lại các cấp độ. Đừng quên để thu thập chuối mà bạn sẽ tìm thấy trên đường đi.