Ball Lifting

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Juggles với bóng với các bộ phận khác nhau của cơ thể của bạn, nhấn con trỏ tương ứng khi bóng đến mũi tên. Tập trung vì mỗi cấp độ sẽ làm phức tạp thêm việc.