Atome

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Quản lý để tạo ra một phân tử thu thập tất cả các nguyên tử. Lưu ý số lượng các lỗ hổng và các vị trí họ là phù hợp cho tất cả. Mỗi màn hình có một mật khẩu để khi bạn quay trở lại để chơi nơi dejastes bắt đầu.