Ant Tracks

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Giúp các kiến ​​để thực hiện các thân cây tương ứng với mỗi loại thực phẩm. Lúc đầu bạn có vẻ đơn giản, nhưng như tiến độ là kiến ​​tức giận và phức tạp hơn với các đối tượng khác nhau.