Animal 4 Step

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nhận thu thập tất cả các loại rau từ vườn và nhận được để lỗ. Bạn phải đưa vào tài khoản con thỏ nhảy để suy nghĩ mọi chuyển động và đạt được mục tiêu của bạn.