Airport Rush Hour

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hãy sẵn sàng vì bạn sẽ được kiểm soát không lưu tại sân bay toàn bộ hoạt động. Bạn giữ một mắt mà cuộc đổ bộ dòng chảy và cất cánh mà không cần sự cố. Và bạn sẽ quản lý phần còn lại của các hoạt động thực hiện. Căng thẳng!.