Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Lượt pinata với các đối tượng khác nhau mà bạn đi mua sắm, để có được kẹo. Di chuyển các túi rơi vào trong tất cả các bạn có thể.