Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Thực hành Break Dance ở sân trường. Tôi nhìn vào các hộp màu xanh, nhấn số tương ứng và cuối cùng là "không gian". Các điểm hơn bạn sẽ làm nhiều hơn nữa.