3 Foot Ninja

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Giúp ninja này để nhận tất cả các cuộn bị mất thông qua các thành phố, tôi bảo vệ bạn chống lại các kẻ thù xuất hiện bạn.