Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Giúp ninja này để nhận tất cả các cuộn bị mất thông qua các thành phố, tôi bảo vệ bạn chống lại các kẻ thù xuất hiện bạn.