10 Mahjong

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Một Mahjong gạch khớp khác nhau bao gồm cùng một gia đình, cùng nhau và lần lượt, tham gia hàng chục. Nếu không, sẽ có người dì của mình.